جرج پولیا یک ریاضیدان بزرگ است که در آموزش ریاضی تأثیر بسیار مهمی داشته است. 

۰۲۱۵۵۱۵۹۲۹۱

اعداد و ساعت

اعداد و ساعت

صفحه‌ی یک ساعت را با یک خط راست به دو قسمت تقسیم کنید طوری که مجموع عددهای هر قسمت با قسمت دیگر برابر باشد. مجموع اعداد هر طرف چقدر است؟ 

حالا سعی کنید صفحه یک ساعت را با دو خط راست به سه قسمت چنان تقسیم کنید که مجموع عددهای هر سه قسمت با هم مساوی باشند. مجموع هر قسمت چقدر است؟ 

جهت ارسال نظر، لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید